Το κατά Σακκά ευαγγέλιο

0
302

foto-sakkas

Κεφάλαιο ΚΖ

11. Ο δε Σακκάς εστάθη όρθιος εμπρός εις τον ηγεμόνα και τον ηρώτησε ο ηγεμών λέγων:

«Συ είσαι ο τρομοκράτης των Ελλήνων;»

Ο δε Σακκάς του απήντησε:

«Συ λέγεις ότι είμαι τρομοκράτης.»

12. Και ενώ κατηγορείτο από τους αρχιερείς και πρεσβυτέρους, αυτός δεν έδωσε καμμίαν απάντηση.

13. Τότε λέγει εις αυτόν ο Γερμανός Πιλάτος:

«Δεν ακούεις πόσα καταθέτουν αυτοί εις βάρος σου;»

14.Και δεν απήντησεν εις αυτόν ούτε ένα λόγον, ώστε ο ηγεμών να θαυμάζη πάρα πολύ την γαλήνην και το ηθικό μεγαλείον του δεσμώτου.

15. Κατά την εορτή του πάσχα είχε τη συνήθειαν ο ηγεμών να απολύη ένα κατάδικο χάριν του λαού, εκείνον τον οποίον ήθελαν.

16. Είχαν δε τότε έναν κατάδικο διαβόητο δια τα πολλά του εγκλήματα, ο οποίος ελέγετο Βενιββάς.

17. Ενώ δε εκείνοι ήσαν συγκεντρωμένοι εμπρός εις το πραιτώριον, τους ηρώτησεν ο Πιλάτος:

«Ποίον θέλετε να απολύσω προς χάριν σας; Τον Βενιββάν ή τον Σακκά, τον λεγόμενον Αναρχικό;»

18. Διότι το είχε εννοήσει πολύ καλά, ότι ένεκα φθόνου τον παρέδωσαν.

19. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβυτέροι έπεισαν εν τω μεταξύ τους όχλους να ζητήσουν τον ΒΕνιββάν, να θανατώσουν δε τον Σακκά.

20. Έλαβε δε τον λόγον ο ηγεμών και είπε εις αυτούς:

«Ποίον θέλετε από τους δύο να απολύσω;»

Εκείνοι δε εφώναξαν:

«Τον Βενιββάν!»

21. Τους λέγει ο Γερμανός Πιλάτος:

«Τι λοιπόν να κάμω τον Σακκά, τον λεγόμενο Αναρχικό;»

Λέγουν εις αυτόν όλοι: «Να σταυρωθή».

22.Ο δε ηγεμών είπε:

«Διατί να σταυρωθή; Ποίον κακόν έκαμε;»

Εκείνοι δε ακόμη περισσότερον εκραύγαζαν λέγοντας: «Να σταυρωθή».

23. Όταν είδε ο Γερμανός Πιλάτος ότι καμμίαν ωφέλειαν δεν έφερε η παρέμβασις του υπέρ του Σακκά, αλλά μάλλον προκαλούσε θόρυβον και αναταραχήν, αφού επήρε νερό εξέπλυνε καλά τα χέρια του εμπρός εις τον όχλον λέγων:

«Είμαι αθώος από το αίμα του δικαίου τούτου. Εις εσάς θα πέση η ευθύνη και το κρίμα.»

24. Και απεκρίθη όλος ο λαός και είπε:

«Το αίμα αυτού ας πέση επάνω εις ημάς και επάνω εις τα τέκνα μας.»

25. Τότε τους άφηκεν ελεύθερο τον Βενιββάν, τον δε Σακκά, αφού διέταξε και τον εμαστίγωσαν με το φραγγέλιον, τον παρέδωσε δια να σταυρωθή.